Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


UNIQUE

UNIQUE służy do określania ograniczenia dla kolumny/kolumn w tabeli. Dzięki temu możemy stworzyć kolumnę, dla której wartości nie mogą się powtarzać.

Użycie UNIQUE jest bardzo proste. Wielokrotnie pojawia się sytuacja, w której potrzebujemy stworzyć kolumnę w której przechowywane są unikalne wartości, np. identyfikator pracownika.

Składnia:

UNIQUE (podobnie jak DEFAULT) definiuje się podczas tworzenia tabeli.

CREATE TABLE nazwa_tabeli(
nazwa_kolumny typ_kolumny ... UNIQUE
...
);

Przykład 1:

Utworzymy tabelę (polecenie CREATE), która będzie przechowywała unikatowy identyfikator oraz stanowisko.

CREATE TABLE test_unique (
identyfikator VARCHAR(5) NOT NULL UNIQUE,
pracownik VARCHAR(25)
);

W celu prześledzenia działania UNIQUE dodajmy przykładowe wiersze do tabeli (polecenie INSERT).

INSERT INTO test_unique VALUES('id_01', 'admin MsSQL');
INSERT INTO test_unique VALUES('id_02', 'admin ORACLE');
INSERT INTO test_unique VALUES('id_02', 'admin PostgreSQL');

Podczas dodawania ostatniego rekordu otrzymujemy komunikat o błędzie!

Błąd
zapytanie SQL:

INSERT INTO test_unique
VALUES (
'id_02', 'admin PostgreSQL'
);

MySQL zwrócił komunikat:

#1062 - Powtórzone wystąpienie 'id_02' dla klucza 1

Sprawdźmy zawartość tabeli test_unique.

SELECT * FROM test_unique;
identyfikator pracownik
id_01 administrator MsSQL
id_02 administrator PostgreSQL
Trzeci rekord nie został dodany, ponieważ w tabeli test_unique dla kolumny identyfikator posiadamy już wartość id_02. Zatem ostatecznie tabela test_unique posiada tylko dwa rekordy.


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby