Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


DELETE

DELETE używane jest do usuwania istniejących wierszy z tabeli.

Składnia:

DELETE FROM nazwa_tabeli WHERE nazwa_kolumny=wartosc;

UWAGA!
Proszę pamiętać, aby w zapytaniu DELETE zawsze definiować odpowiednie wartości dla WHERE.
Jeżeli posiadamy w tabeli auto numerowanie, najlepszym sposobem jest usuwanie pojedynczego wiersza po ID (numerze) danego wiersza w tabeli.

W przypadku braku zdefiniowanego warunku WHERE z tabeli zostaną usunięte WSZYSTKIE wiersze!

Przed użyciem DELETE można zdefiniować odpowiednie zapytanie SELECT, z warunkiem WHERE w celu sprawdzenia, czy zwrócone wiersze są tymi wierszami, które chcemy usunąć. Przepisując warunek WHERE z SELECT do DELETE zabezpieczymy się przed nieodpowiednim usunięciem danych.

Przykład użycia DELETE:

Tabela "users" oraz jej zawartość:

SELECT * FROM users;
id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23
2 Monika Gosiewska Bema 2/3 Gdańsk 19

Na powyższej tabeli wykonujemy zapytania:

DELETE FROM users WHERE Id=2;

Teraz sprawdzamy, czy wiersz o Id=2 został usunięty. Wykonujemy zapytanie SELECT, aby zobaczyć zawartość tabeli users oraz efekty działania DELETE.

SELECT * FROM users;


id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23

Wiersz został usunięty. Tabela users posiada już tylko jeden wiersz.

DELETE FROM users WHERE Nazwisko='Kowalski' AND Miasto='Wrocław' AND Imie='Adam';


Na koniec sprawdzamy, czy wiersz o podanych wyżej kryteriach został usunięty.

id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek

Tabela jest pusta - wszystkie wiersze z tabeli zostały poprawnie usunięte.


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby