Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


TYPY DANYCH

Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze typy danych, rozmiar danych oraz krótki opis.

Typ danych Rozmiar Dopuszczalne wartości
CHAR(długość) długość bajtów Przechowuje łańcuchy znakowe o długości od 0 do 255 znaków. CHAR jest polem o stałej długości.
VARCHAR(długość) długość bajtów + 1 bajt Przechowuje łańcuchy znakowe o zmiennej długości. Długość zmienia się w zależności od ilości znaków do przechowania.
TINYTEXT długość łańcucha + 1 bajt Przechowuje łańcuchy znakowe o długości do 255 znaków.
TEXT długość łańcucha + 2 bajty Przechowuje łańcuchy znakowe o długości do 65 535 znaków.
MEDIUMTEXT długość łańcucha + 3 bajty Przechowuje łańcuchy znakowe o długości do 16 777 215 znaków.
LONGTEXT długość łańcucha + 4 bajty Przechowuje łańcuchy znakowe o długości do 4 294 967 295 znaków.
TINYBLOB długość łańcucha + 1 bajt Przechowuje łańcuchy binarne do 255 bajtów.
BLOB długość łańcucha + 2 bajty Przechowuje łańcuchy binarne o długości do 65 535 bajtów.
MEDIUMBLOB długość łańcucha + 3 bajty Przechowuje łańcuchy binarne o długości do 16 777 215 bajtów.
LONGBLOB długość łańcucha + 4 bajty Przechowuje łańcuchy binarne o długości do 4 294 967 295 znaków.
ENUM('wartość', 'wartość2', ...) 1 lub 2 bajty Kolumna przechowuje jedną z podanych wartości (maksymalna liczba wartości to 65 535).
SET('wartość', 'wartość2', ...) 1, 2, 3, 4 lub 8 bajtów Kolumna przechowuje jedną lub więcej z podanych wartości (maksymalna liczba wartości to 64).
TINYINT 1 bajt Kolumna przechowuje wartości od -128 do 127 lub od 0 do 255 (w zależności od tego, czy posiada atrybut UNSIGNED).
SMALLINT 2 bajty Kolumna przechowuje wartości od -32768 do 32767 lub od 0 do 65535 (w zależności od tego, czy posiada atrybut UNSIGNED).
MEDIUMINT 3 bajt Kolumna przechowuje wartości od -8388608 do 8388607 lub od 0 do 16777215 (w zależności od tego, czy posiada atrybut UNSIGNED).
INT 4 bajt Kolumna przechowuje wartości od -2147483648 do 2147483647 lub od 0 do 4294967295 (w zależności od tego, czy posiada atrybut UNSIGNED).
BIGINT 8 bajtów Kolumna przechowuje wartości od -9223372036854775808 do 9223372036854775807 lub od 0 do 18446744073709551615 (w zależności od tego, czy posiada atrybut UNSIGNED).
FLOAT(długość, precyzja) 4 bajty Liczba zmiennoprzecinkowa o maksymalnej liczbie cyfr długość w tym ilość liczb po przecinku (precyzja). FLOAT służy do przechowywania mniejszych wartości, niż w DOUBLE.
DOUBLE(długość, precyzja) 8 bajtów Liczba zmiennoprzecinkowa o maksymalnej liczbie cyfr długość w tym ilość liczb po przecinku (precyzja).
DATE 3 bajty Data w formacie YYYY-MM-DD, gdzie YYYY to rok, MM to miesiąc, DD to dzień.
DATETIME 8 bajtów Data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS, gdzie YYYY to rok, MM to miesiąc, DD to dzień, HH to godzina, MM minuty oraz SS to sekundy.
TIMESTAMP 4 bajty Data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS, gdzie YYYY to rok, MM to miesiąc, DD to dzień, HH to godzina, MM minuty oraz SS to sekundy.
TIME 3 bajty Czas w formacie HH:MM:SS, gdzie HH to godzina, MM minuty oraz SS to sekundy.


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby