Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


DEFAULT

DEFAULT służy do określania domyślnych wartości, gdy te nie zostały wprowadzone podczas dodawania nowych rekordów do tabeli.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której posiadamy tabelę zamówień, w której zdefiniowana jest data zamówienia. Zamówienia mogą być realizowane z poziomu użytkownika lub administratora. Jeżeli zamówienie realizuje użytkownik to data jest aktualną datą. Jeżeli zaś zamówienie realizuje administrator, ma on możliwość ręcznego zdefiniowania daty. Jeżeli tego nie zrobi to w kolumnie daty zamówienia wprowadzana jest domyślna wartość.
Takie zachowanie możemy osiągnąć za pomocą DEFAULT.

Składnia:

DEFAULT definiuje się podczas tworzenia tabeli.

CREATE TABLA nazwa_tabeli(
nazwa_kolumny typ_kolumny ... DEFAULT wartosc
);

Przykład 1:

Utworzymy tabelę (polecenie CREATE), która będzie przechowywała nazwiska oraz imiona. Jeżeli imię nie zostanie określone, będzie wprowadzana domyślna wartość NIEOKREŚLONO.

CREATE TABLE test_imie(
imie VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'NIEOKRESLONO',
nazwisko VARCHAR(25) NOT NULL
);

Teraz dodamy przykładowe wiersze do tabeli poleceniem INSERT.

INSERT INTO test_imie VALUES('Ania', 'Kowalska');
INSERT INTO test_imie(Nazwisko) VALUES('Nowak');

Sprawdźmy zawartość tabeli test_imie.

SELECT * FROM test_imie;
imie nazwisko
Ania Kowalska
NIEOKRESLONO Nowak
Jak widać w drugim zapytaniu INSERT wartość dla kolumny Imie nie została określona - domyślnie została wprowadzona wartość NIEOKRESLONO.


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby