Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


NOT NULL

NOT NULL służy do stworzenia ograniczenia w kolumnie tabeli. Dzięki użyciu NOT NULL wartość w danej kolumnie tabeli nie może być NULLem.

NOT NULL jest pomocne w sytuacji, gdy na przykład pewne dane muszą zostać podane, na przykład imię, nazwisko oraz adres w zamówieniu danego klienta.

UWAGA:
- NOT NULL definiuje się podczas tworzenia tabeli,
- wartość NULL to nie to samo co pusty string (patrz przykład poniżej).

Składnia:

CREATE TABLE (
nazwa_kolumny typ_danych NOT NULL,
nazwa_kolumny2 typ_danych NOT NULL,
nazwa_kolumny3 typ_danych NOT NULL
);


Przykład:

Tworzymy nową tabelę, w której kolumna Imie jest polem wymaganym, zaś Nazwisko może przyjmować puste wartości.

CREATE TABLE tablenotnull(
Imie VARCHAR(40) NOT NULL,
Nazwisko VARCHAR(60)
);


Dodajmy teraz wiersz do tabeli:

INSERT INTO tablenotnull VALUES ('Adam', 'Kowalski');

Zapytanie spowodowało dodanie wiersza do tabeli tablenotnull.

Wykonajmy teraz kolejne zapytanie, jednak wartość dla kolumny Imie pozostawmy puste.

INSERT INTO tablenotnull VALUES ('', 'Nazwisko');

Powyższe zapytanie również zostanie wykonane - nie zostanie zwrócony błąd.
Jest to bardzo istotne, ponieważ sytuacja ta często wprowadza w błąd programistów. Wartość '' powoduje wprowadzenie pustego stringu, a nie wartości NULL.

Aby wprowadzić wartość NULL, musimy użyć następującego zapytania.

INSERT INTO tablenotnull VALUES (NULL, 'Nazwisko');

Takie zapytanie spowoduje wyświetlenie komunikatu:

#1048 - Kolumna 'Imie' nie może być null


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby