Podstawy

Select
Distinct
Where
Order by
And, or
As (alias)
Operatory

Tabele

Create
Insert
Delete
Update
Drop
Alter
Not null
Select into
Default
Unique
Typy danych

Funkcje

Funkcje
Avg
Count
Max
Min
Sum
Ucase
Lcase
Length
Replace
Round
Substring
Truncate

Kontakt:

Kontakt


SELECT INTO

SELECT INTO służy głównie do pobierania danych z tabeli i "przesłania" tych danych do innej tabeli.
Dzięki temu w łatwy sposób możemy kopiować wszystkie dane z jednej tabeli do innej tabeli.
Możemy też kopiować fragmenty tabel, w tym przypadku musimy zdefiniować nazwy kolumn w zapytaniu.

SELECT INTO jest przydatne przy robienia kopii zapasowych danych tabel (backupów).

UWAGA!

SELECT INTO nie jest obsługiwane przez MySQL (poniższa składnia nie będzie działać).

Składnia (nie działa pod MySQL):

SELECT * INTO nowa_nazwa_tabeli FROM nazwa_tabeli

lub

SELECT nazwa_kolumny, nazwa_kolumny2, (...) INTO nowa_nazwa_tabeli FROM nazwa_tabeli


Składnia (MySQL):

W celu poprawnego skopiowania danych z jednej tabeli do drugiej musimy użyć poniższej składni.

CREATE TABLE nowa_tabela SELECT * FROM istniejaca_tabela;

Powyższe zapytanie spowoduje automatyczne utworzenie tabeli nowa_tabela oraz skopiowanie struktury tabeli oraz wszystkich danych z tabeli istniejaca_tabela.

Przykład skopiowania tabeli:

Tabela "users" oraz jej zawartość:

SELECT * FROM users;
id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23
2 Monika Gosiewska Bema 2/3 Gdańsk 19
Wykonujemy zapytanie.

CREATE TABLE users_kopia SELECT * FROM users;

SELECT * FROM users_kopia;
id Imie Nazwisko Adres Miasto Wiek
1 Adam Kowalski Warszawska 10 Wrocław 23
2 Monika Gosiewska Bema 2/3 Gdańsk 19


Przykład skopiowania fragmentu tabeli:

Operację wykonujemy na tabeli users (powyższa tabela).

CREATE TABLE users_kopia2 SELECT Imie FROM users;

SELECT * FROM users_kopia2;
Imie
Adam
Monika


Wszelkie prawa zastrzeżone bazy-danych.net Polecamy Domowe sposoby